La pissiun per il crap scalegl ei naschida igl onn 1998 cun crear in ani per mei. Per l`emprema gada haiel jeu scuvretg quella materia cun tener enta maun e sentir sia lomezia che selai formar cun grond quitau. Entochen dacheu enconuschevel jeu il crap scalegl mo en la funcziun dalla pegna da scaldar cun lenna. Jeu sundel stada fascinada da quella materia e haiel aschia aviert miu agen atelier da scalegl en il baghetg nua ch`igl ei vegniu produciu pegnas scalegl gia avon varga 40 onns.

Cun semplas gliemas dundel jeu gl`emprem la fuorma al crap, silsuenter vegn mulau la surfatscha cun pupi da veider. Allas fin unschel jeu en el, tut tenor tgei textura ch`il crap ha, cun ieli. Lu cumparan las differentas colurs dil crap. Per part lavurel jeu era cun ina traia, cun la quala jeu sai turnar giu tocs rodunds sco scadialas ni cuppas.

Il crap inspirescha mei da formar e suandar sias  lingias ch`ein dadas gia avon milliuns dad onns. Miu respect per quella materia e la marveglia da scuvierer mintga toc dat a mi satisfacziun ed a miu art siu segn caracteristic. 

Observar, seprofundar, schar direger ed inspirar dalla fuorma naturala, formar cun precauziun e pazienzia per lu arrivar al product final. Il process da lavur ei pia sco in dialog dall`artista cul crap.