CREAZIUNS TENOR GIAVISCH

 

Miu art ord crap scalegl ei ina cumbinaziun denter la forza expressiva-artistica e la habilitad artisanala. Aschia seresultan tocs singuls, formai cun fantasia e gronda pissiun.

 

Encuris Vus in original schenghetg da natalezi, in`unica regurdientscha dalla regiun, ina sculptura che va aprau cun Vus ni in schenghetg d`engraziament cun ina gravura persunala?

 

Bugen creeschel jeu tenor giavisch dalla clientella. Vos giavischs ein beinvegni. Prendei si contact cun mei, jeu selegrel!

 

 

 

 

 

IN CRAP CUN BIA CARISMA

 

La significaziun scientifica da scalegl ei steatit. El exista principalmein ord ils dus minerals talc e clorit che cuntegnan magnesium e fier. Il talc effectuescha la lomezia dil scalegl. Silla scala da direzia da ``Moesch`` (1-10) ei scalegl sin 1, quei vul dir, ch`el ei fetg loms. Dalla peisa specifica enneu eis el pli grevs che auters craps. Scalegl anfl`ins en differents loghens sigl entir mund ed en differentas colurs e qualitads.

Il crap scalegl svizzer, ch`jeu drovel per miu art ei clar grischs tochen stgir verds cun variaziuns dad alv e brin. El ei in original che fascinescha grond e pign. 

 

 

 

MIA LAVUR

 

Il crap scalegl, en sia fuorma naturala, inspirescha mei da formar e suandar sias lingias, ch`ein dadas gia avon milliuns dad onns. Miu respect per quella materia e la marveglia da scuvierer mintga toc dat a mi satisfacziun ed a miu art siu segn caracteristic.

 

 

 

 

SUR DA MEI

 

Mia pissiun per il crap scalegl ei naschida igl onn 1998 cun crear in ani per mei. Per l`emprema gada haiel jeu scuvretg quella materia cun tener enta maun e sentir sia lomezia che selai formar cun grond quitau. Entochen dacheu enconuschevel jeu, da mi`affonza, il crap scalegl mo en la funcziun dalla pegna da scaldar cun lenna. Jeu sundel stada fascinada da quella materia e haiel aschia aviert miu agen atelier.

 

 

 

Regina Giger-Caminada 

  • dapi 1999 artista da scalegl autodidacta a Disentis/ Mustér

 

 

 

 

 

``Esser creativa ei adina stau in basegn fundamental en mia veta. La lavur sco artista da crap scalegl dat a mi cuntentientscha, in grondius sentiment da libertad e savens era in ruaus intern-meditativ. Saver viver ora mia creativitad ei per mei ina dallas clavs essenzialas per ina veta cumplenida.``